به شرط ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان / انواع اسب در بازار چند؟">قیمت الاغ <a href= به شرط ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان / انواع اسب در بازار چند؟"> به شرط ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان / انواع اسب در بازار چند؟">

به گزارش رکنا، اسب سلیمی عرب مصری با قیمت ۶۵۰ میلیون به فروش می رود؛ با این قیمت در بازار این روزها می توان یک خودروی دناپلاس خریداری کرد.

همچنین قیمت الاغ باری به شرط ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

قیمت اسب