متن خبر

عملگر های اصلی در پایتون

عملگر های اصلی در پایتون

آموزش پایتون خبرکاو
شناسهٔ خبر: 110959 -
خبرکاو:

اپراتورها سازه هایی هستند که می توانند مقدار عملوندها را دستکاری کنند.

عبارت ۵  + ۴ =۹ را داخل نظر بگیرید.

در اینجا ، ۴ و ۵ operands نامیده می شود و + نیز عملگر نامیده می شود.

 

انواع اپراتور ها

زبان پایتون از انواع زیر اپراتورها پشتیبانی می کند:

عملگرهای حساب

مقایسه (رابطه ای) اپراتورها

اپراتورها

اپراتورهای منطقی

اپراتورهای Bitwise

اپراتورهای عضویت

عاملان هویت

 

اجازه دهید یک به یک به همه اپراتورها نگاهی بیندازیم.

 

اپراتورهای حسابگر پایتون

فرض کنید متغیر a=10 و متغیر b=20 را نگه داشته ، سپس :

اپراتورشرحمثال
+ اضافه کردنمقادیر را داخل هر طرف اپراتور اضافه می کند.a + b = 30
– منها کردنعمل چپ دست را از عمل چپ دست پایین می آورد.a – b = -10
* ضربمقادیر ضرب داخل هر طرف اپراتورa * b = 200
/ بخشعملکرد دست چپ را با عملکرد دست راست تقسیم می کندb / a = 2
٪ مدولعملکرد دست چپ را با عملکرد دست راست تقسیم کرده و باقیمانده را باز می گرداندb٪ a = 0
** نمایندهمحاسبات نمایی (توان) را داخل اپراتورها انجام می دهدa ** b = 10 به قدرت ۲۰
//طبقه طبقه – تقسیم عملوندها که داخل آن نتیجه به دست می آید که رقمی است که داخل آن ارقام پس از نقطه اعشار برداشته می شوند. اما اگر یکی از عملگرها منفی باشد ، نتیجه طبقه بندی می شود ، یعنی دور از صفر دور می شود (به سمت بی نهایت منفی) –۹ // ۲ = ۴ و ۹.۰ // ۲.۰ = ۴.۰ ، -۱۱ // ۳ = -۴ ، -۱۱.۰ // ۳ = -۴.۰

 

اپراتورهای مقایسه پایتون

این اپراتورها مقادیر هر دو طرف آنها را مقایسه می کنند و داخل مورد رابطه بین آنها تصمیم می گیرند.

به آنها عملگرهای ارتباطی نیز گفته می شود.

فرض کنید متغیر a=10 و متغیر b=20 را نگه داشته -مانند مثال زیر:

 

اپراتورشرحمثال
==اگر مقادیر دو عملگر مساوی باشد ، این شرط درست می شود.(a == b) صحیح نیست.
! =اگر مقادیر دو عملوند مساوی نباشد ، آنگاه شرط حقیقت می یابد.(a = b) صادق است.
<>اگر مقادیر دو عملوند مساوی نباشد ، آنگاه شرط حقیقت می یابد.(a <> b) درست است. این شبیه به عملگر است!
>اگر مقدار عملوند چپ بیشتر از مقدار عملگر راست باشد ، آنگاه شرط حقیقت می یابد.(a) صحیح نیست.
<اگر مقدار operand سمت چپ کمتر از مقدار عملگر راست باشد ، آنگاه شرط درست می شود.(a <b) صحیح است.
> =اگر مقدار operand سمت چپ بزرگتر یا مساوی با مقدار عملگر راست باشد ، آنگاه شرط حقیقت می یابد.(a> = b) صحیح نیست.
<=اگر مقدار عملوند چپ کمتر یا مساوی با مقدار عملگر راست باشد ، آنگاه شرط حقیقت می یابد.(a <= b) درست است.

 

اپراتورهای اختصاص پایتون

فرض کنید متغیر a=10 و متغیر b=20 را نگه داشته ، سپس :

اپراتورشرحمثال
=مقادیر را از عملگرهای سمت راست به عملگر سمت چپ اختصاص می دهدc = a + b مقدار a + b را به c اختصاص می دهد
+ = AND را اضافه کنیداین عملوند راست را به عملوند چپ اضافه می کند و نتیجه را به عملوند چپ اختصاص می دهدc + = a معادل c = c + a است
– = تفریق واین عمل راست را از عمل چپ جدا می کند و نتیجه را به عملوند چپ اختصاص می دهدc – = a معادل c = c – a است
* = AND ضرب کنیدعملوند راست با عملوند چپ ضرب می شود و نتیجه را به عملوند چپ اختصاص می دهدc * = a معادل c = c * a است
/ = تقسیم واین عمل چپ را با عملوند راست تقسیم می کند و نتیجه را به عملوند چپ اختصاص می دهدc / = a معادل c = c / a است
٪ = مدول ANDاین مدول با استفاده از دو عملوند طول می کشد و نتیجه را به عملوند چپ اختصاص می دهدc٪ = a معادل c = c٪ a است
** = نمایی ومحاسبات نمایی (توان) را بر روی اپراتورها انجام می دهد و ارزش را به عملگر چپ اختصاص می دهدc ** = a معادل c = c ** a است
// = بخش طبقهاین عمل تقسیم کف را بر روی اپراتورها انجام می دهد و ارزش را به عملگر چپ اختصاص می دهدc // = a معادل c = c // a است

 

اپراتورهای پایتون Bitwise

عملگر Bitwise روی بیت کار می کند و عملکرد بیت را با استفاده از بیت انجام می دهد. فرض کنید اگر a = 60؛ و b = 13؛ اکنون داخل قالب باینری مقادیر آنها به ترتیب ۰۰۱۱ ۱۱۰۰ و ۰۰۰۰ ۱۱۰۱ خواهد بود. داخل جدول زیر ، عملگرهای بیتی که توسط زبان پایتون پشتیبانی شده اند و نمونه ای از آنها داخل آن وجود دارد ، ما از دو متغیر فوق (a و b) به عنوان عملوند استفاده می کنیم:

a = 0011 1100

b = 0000 1101

—————–

a & b = 0000 1100

a | b = 0011 1101

a ^ b = 0011 0001

a = 1100 0011

اپراتورهای Bitwise زیر وجود دارند که از زبان پایتون پشتیبانی می شوند

 

اپراتورشرحمثال
و دودویی واگر داخل هر دو عمل وجود داشته باشد ، عملگر کمی را به نتیجه منتقل می کند(a & b) (به معنی ۰۰۰۰ ۱۱۰۰)
| دودویی یااگر داخل هر دو عمل وجود داشته باشد ، کمی کپی می کند(a | b) = 61 (به معنی ۰۰۱۱ ۱۱۰۱)
^ دودویی XORدر صورتی که داخل یک عمل تنظیم شده باشد اما داخل هر دو قسمت بیت را کپی کند.(a ^ b) = 49 (به معنی ۰۰۱۱ ۰۰۰۱)
Com مکمل دوتاییاین یکنواخت است و تأثیر بیت های “flipping” دارد.(~ a) = -61 (به معنی ۱۱۰۰ ۰۰۱۱ داخل فرم مکمل ۲ به دلیل وجود یک عدد باینری امضا شده).
<< دودویی Left Shiftمقدار عملوندهای چپ به تعداد بیت های مشخص شده توسط عملوند سمت راست منتقل می شود.a << 2 = 240 (به معنی ۱۱۱۱ ۰۰۰۰)
>> تغییر دنده باینریمقدار عملوندهای چپ به تعداد بیت های مشخص شده توسط عملوند سمت راست منتقل می شود.a >> 2 = 15 (به معنی ۰۰۰۰ ۱۱۱۱)

 

اپراتورهای منطقی پایتون

اپراتورهای منطقی زیر وجود دارند که توسط زبان پایتون پشتیبانی می شوند.

متغیر فرض کنید a=10 و متغیر b =20 سپس نگه می دارد

 

اپراتورشرحمثال
and منطقی
اگر هر دو عملوند صحیح باشند ، شرایط به حقیقت می پیوندند.(a and b) is true.
or منطقی
اگر هر یک از دو عملگر غیر صفر باشد ، این شرط درست می شود.(a or b) is true.
 notمنطقی
برای معکوس کردن وضعیت منطقی عملکرد خود استفاده می شود.Not(a and b) is false.

 

اپراتورهای عضویت پایتون

اپراتورهای عضویت پایتون برای عضویت داخل توالی مانند رشته ها ، فهرست ها یا تاپ ها تست می کنند.

دو عملگر عضویت وجود دارد که داخل زیر توضیح داده شده است:

 

اپراتورشرحمثال
inاگر یک متغیر را داخل دنباله مشخص پیدا کند و داخل غیر این صورت غلط باشد ، به درست ارزیابی می کند.x in y، داخل اینجا داخل نتیجه ۱ اگر x عضو دنباله y باشد ، نتیجه می گیرد.
not inدر صورت عدم یافتن متغیر داخل دنباله مشخص و داخل غیر این صورت غلط بودن ، صحیح را ارزیابی می کند.x not in y، داخل اینجا نتیجه ای حاصل نمی شود اگر x عضو توالی y نباشد.

 

اپراتورهای هویت پایتون

اپراتورهای هویت مکانهای حافظه دو شیء را با یکدیگر مقایسه می کنند.

دو عملگر شناسایی وجود دارد که داخل زیر توضیح داده شده است :

 

اپراتورشرحمثال
isاگر متغیرهای هر دو طرف اپراتور به همان شیء اشاره کنند و داخل غیر این صورت کاذب هستند ، صحیح را ارزیابی می کنند.X Y است، داخل اینجا است نتایج داخل ۱ اگر شناسه (X) برابر شناسه (Y).
is notاگر متغیرهای هر دو طرف اپراتور به همان شیء اشاره کنند و داخل غیر این صورت صحیح باشند ، به غلط ارزیابی می کنند.x is y نیست ، داخل اینجا ۱ اگر id (x) برابر id (y) باشد داخل ۱ نتیجه نمی شود.

 

تقدم اپراتورهای پایتون

در جدول زیر همه اپراتورها از بالاترین تقدم تا کمترین فهرست آورده شده است.

 

Sr.No.عملگر و توضیحات
۱**

گسترش (به قدرت)

۲~ + –

مکمل ، unary به علاوه و منهای (نام متدهای دو مورد آخر + @ و – @)

۳* /٪ //

تقسیم ، تقسیم ، مدول و تقسیم کف

۴+ –

جمع و تفریق

۵>> <<

تغییر جهت راست و چپ به سمت چپ

۶و

بصری “و”

۷^ |

منحصر به فرد “OR” و منظم “OR”

۸<= <>> =

عملگرهای مقایسه

۹<> ==! =

عملگرهای برابری

۱۰=٪ = / = // = – = + = * = ** =

اپراتورهای واگذاری

۱۱is is not

اپراتورهای هویت

۱۲in not in

اپراتورهای عضویت

۱۳not or and

اپراتورهای منطقی

پایان بخش

با نگاهی به سایت

ارسال نظر
تبليغات ايهنا تبليغات ايهنا

طراحی و اجرا مهدی نوروزی -کليه حقوق تعلق دارد به سایت خبرکاو