متن خبر

بحران‌های مدرن فراتر از مرزهای جغرافیایی هستند

بحران‌های مدرن فراتر از مرزهای جغرافیایی هستند

اخباربحران‌های مدرن فراتر از مرزهای جغرافیایی هستند
شناسهٔ خبر: 109355 -
خبرکاو:

به گزارش ایسنا، رضا کرمی محمدی در نشست سلامت و اقتصاد شهری در دوران پسا کرونا که در حاشیه هفتمین نشست هیات اجرایی مجمع شهرداران آسیایی و به صورت آنلاین برگزار شد، بیان کرد: امیدوارم این نشستها بتواند ما را در  مسیر رسیدن به جوامع تاب آور کمک کند و زمینه لازم را برای ارتباط و تعامل بیشتر در این زمینه ایجاد کند.

وی با بیان اینکه به طور بالقوه نتیجه مثبتی برای آینده کمکهای توسعهای وجود دارد بیان کرد: باتوجه به چالشهای بی سابقه سیستماتیک ناشی از بحران ویروس کرونا و روال پاسخهایی که تاکنون دیدهایم، این موضوع به سرعت  منجر به تحول الگوی قدیمی روابط کمکی فیمابین گیرنده -دهنده به سمت مدل  همکاریهای بین المللی بین همه کشورها خواهد شد.

رئیس کمیته تاب آوری مجمع شهرداران آسیایی ادامه داد: تشابه وضعیت بوجود آمده در جوامع جهان بیش از پیش نشان داد به دلیل توسعه ارتباطات در ابعاد مختلف زندگی بشر، ماهیت بحران‌های مدرن فراتر از مرزهای جغرافیاییاستو لذا برای مهار ویروس کرونا و مقابله موثر با آن  نیازمند همکاریی بین کشورها هستیم.

وی با بیان اینکه همکاریهای بین‌المللی، تلاشهای کشورهای مختلف را در مبارزه با کووید-۱۹ تقویت می کند، بیان کرد: این همکاری نه تنها مفید بلکه ضروری است. در کوتاه مدت، همکاری بین دولت‌ها برای مهار همه گیری و تسریع برای خروج از بحران لازم است. در درازمدت و بلند مدت ، سیاستهای هماهنگ کننده می‌تواند بازیابی و بازسازی سیستم های اقتصادی را از راه‌های فراگیر و پایدار تسهیل کند و همچنین به آماده سازی برای خطرات و بیماریهای آتی کمک کند.

رئیس کمیته تاب آوری مجمع شهرداران آسیایی بیان کرد: مکانیسمهای به اشتراک گذاری دانش در مورد پروتکلهای غربالگری و درمان می تواند به خصوص در کشورهایی که دارای سیستمهای بهداشتی تحت فشار هستند کمک کند. کشورهایی که آغاز کننده و پیشرو در مقابله با همه گیری بودند میتوانند درسهای مهمی ارائه دهند و بهترین شیوهها را به اشتراک بگذارند، اما پشتیبانی مالی نیز مورد نیاز خواهد بود.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بیان کرد: کرونا یک تهدید وجودیاستکه باعث تقویت سیستمهای جهانی شده است. بدون همکاری موثر، هم خروج از بحران و هم بهبود می‌تواند کند و ضعیف باشد. ابتدا، این موضوع در مورد بخش بهداشت صحیح است، زیرا که نظارت مؤثر بر بیماری، توسعه و گسترش سریع واکسن و آمادگی دربرابر همه گیریهای آینده بهره مند از اقدامات چند جانبه خواهد بود. سپس، حفظ تجارت آزاد و افزایش استحکام و تاب آوری زنجیرههای تامین نه تنها دسترسی کشورها به کالاهای حیاتی پزشکی را تضمین می کند بلکه اقتصاد پس از همه گیری را نیز تقویت خواهد کرد و در نهایت  سیاستهای مالی و پولی هماهنگ بین المللی، می تواند به اقتصاد جهانی کمک کند تا شوک فعلی را ضمن آماده سازی آن برای بهبودی پایدار و فراگیر از بین ببرد.

 کرمی محمدی با بیان اینکه کمیته تاب آوری و مدیریت بحران مجمع شهرداران آسیایی می تواند زمینه ساز نیل جوامع به این هدف متعالی بویژه در منطقه آسیا باشد، بیان کرد: ایجاد بستر داده هوشمند برای نظارت بهتر و پاسخگویی به شرایط متغیر به ویژه در مقیاس محله، داشتن مشارکت جمعی و یکپارچه بین بخش خصوصی و دولتی، توجه جدی به دولت‌های محلی برای موفقیت در چرخه مدیریت بحران،  جلب مشارکت عمومی، سازمان های مردم نهاد و دانشگاهها برای پر کردن خلاءهای موجود و تعریف رویکرد ساخت بهتر از قبل و تهیه برنامههای بهسازی فراگیر باید جزو محورهای برنامه ریزی برای تحقق شهرهای تاب آور باشد.

انتهای پیام

ارسال نظر
تبليغات ايهنا تبليغات ايهنا

طراحی و اجرا مهدی نوروزی -کليه حقوق تعلق دارد به سایت خبرکاو