متن خبر

انواع متغیر ها در پایتون بخش سوم

انواع متغیر ها در پایتون بخش سوم

آموزش پایتون خبرکاو
شناسهٔ خبر: 110683 -
خبرکاو:

خبرکاو آنلاین– پویشگر،خبرکاو ،خزشگر داده و تولید محتوا

متغیرها چیزی نیست جز مکانهای ذخیره شده برای ذخیره مقادیر.

این بدان معناست که هنگام ایجاد یک متغیر ، فضای خاصی را داخل حافظه ذخیره می کنید.

براساس نوع داده های متغیر ، مفسر، حافظه را اختصاص داده و تصمیم می گیرد که چه چیزی می تواند داخل حافظه ذخیره شود. پس ، با اختصاص انواع مختلف داده به متغیرها ، می توانید اعداد صحیح ، اعشار یا کاراکتر را داخل این متغیرها ذخیره کنید.

اختصاص مقدار به متغیرها

متغیرهای پایتون برای ذخیره داخل حافظه نیازی به اعلان صریح ندارند.

وقتی که مقدار را به متغیر اختصاص می دهید ،اعلان  به طور خودکار اتفاق می افتد.

از علامت مساوی (=) برای اختصاص مقادیر به متغیرها استفاده می شود.

نام متغیر داخل سمت راست و مقدار متغیر داخل سمت چپ مساوی درج میشود.

#!/usr/bin/python

counter = 100     # An integer assignment
miles  = 1000.0    # A floating point
name  = "John"    # A string

print counter
print miles
print name

Assignment های چندگانه داخل پایتون

پایتون به شما امکان می دهد یک مقدار واحد را به چندین متغیر بطور همزمان اختصاص دهید.

به عنوان مثال :

a = b = c = 1

در اینجا یک متغیر عدد صحیح با مقدار ۱ ایجاد می شود و هر سه متغیر به همان مکان حافظه اختصاص داده می شوند.

همچنین می توانید چندین متغیر را به چندین متغیر اختصاص دهید. به عنوان مثال:

a,b,c = 1,2,"john"

در اینجا ، دو متغیر عدد صحیح با مقادیر ۱ و ۲ به ترتیب به متغیرهای a و b اختصاص داده می شوند و یک متغیر رشته ای با مقدار “john” به متغیر c اختصاص داده می شود.

انواع داده های استاندارد

داده های ذخیره شده داخل حافظه می توانند انواع مختلفی داشته باشند.

به عنوان مثال ، سن شخص به عنوان عددی ذخیره می شود و آدرس وی به عنوان کاراکترهای الفبایی ذخیره می شود.

پایتون انواع مختلفی از داده های استاندارد دارد که برای تعریف عملیات ممکن بر روی آنها و روش ذخیره سازی برای هر یک از آنها استفاده می شود.

پایتون پنج نوع داده استاندارد دارد :

 1. Numbers
 2. String
 3. List
 4. Tuple
 5. Dictionary

نوع داده ی عددی داخل پایتون

انواع داده های عددی مقادیر عددی را ذخیره می کنند.

وقتی مقدار را به آنها اختصاص می دهید اشیاء عددی ایجاد می شوند.

به عنوان مثال :

var1 = 1
var2 = 10

همچنین می توانید با استفاده از عبارت del ، مرجع یک شیء شماره را حذف کنید.

نحو این عبارت است :

del var
del var_a, var_b

رشته ها داخل پایتون

رشته ها داخل پایتون به عنوان مجموعه ای از کاراکتر های پیوسته مشخص شده  و همچنین داخل علامت های نقل قول شناخته می شوند.

پایتون اجازه می دهد هر دو جفت به نقل از منفرد یا دو برابر را مجاز کنید.

زیر مجموعه های رشته ها را می توان با استفاده از عملگر برش ([] و [:]) با شاخص هایی که از ۰ داخل ابتدای رشته شروع می شود گرفته و داخل انتها کار خود را از -۱ شروع کرد.

علامت (+) علامت عملگر جمع بندی رشته و ستاره (*) عملگر تکرار است. به عنوان مثال :

#!/usr/bin/python

str = 'Hello World!'

print str     # Prints complete string
print str[0]    # Prints first character of the string
print str[2:5]   # Prints characters starting from 3rd to 5th
print str[2:]   # Prints string starting from 3rd character
print str * 2   # Prints string two times
print str + "TEST" # Prints concatenated string

 

نتیجه زیر را حاصل می کند :

Hello World!
H
llo
llo World!
Hello World!Hello World!
Hello World!TEST

 

فهرست ها داخل پایتون

فهرست ها متنوع ترین انواع داده های مرکب پایتون هستند.

فهرست شامل مواردی است که با کاما از هم جدا شده و داخل داخل براکت های مربع محصور شده اند ([]). تا حدودی ، فهرست ها شبیه به آرایه های C هستند.

یک تفاوت بین آنها این است که کلیه موارد متعلق به یک فهرست می توانند از نوع داده متفاوتی باشند.

به مقادیر ذخیره شده داخل یک فهرست می توان با استفاده از عملگر slice ([] و [:]) با فهرست هایی که داخل ابتدای فهرست از ۰ شروع می شوند و راه خود را برای پایان -۱ کار می کنند ، دسترسی یافت.

علامت (+) علامت عملگر جمع بندی فهرست است و ستاره (*) عملگر تکرار است. به عنوان مثال :

#!/usr/bin/python

list = [ 'abcd', 786 , 2.23, 'john', 70.2 ]
tinylist = [123, 'john']

print list     # Prints complete list
print list[0]    # Prints first element of the list
print list[1:3]   # Prints elements starting from 2nd till 3rd 
print list[2:]   # Prints elements starting from 3rd element
print tinylist * 2 # Prints list two times
print list + tinylist # Prints concatenated lists

خروجی زیر را می دهد :

['abcd', 786, 2.23, 'john', 70.2]
abcd
[۷۸۶, ۲.۲۳]
[۲.۲۳, 'john', 70.2]
[۱۲۳, 'john', 123, 'john']
['abcd', 786, 2.23, 'john', 70.2, 123, 'john']

 

tuple داخل پایتون

tuple نوع دیگری از داده های دنباله ای است که مشابه فهرست است.

tuple شامل تعدادی از مقادیر است که با کاما از هم جدا می شوند.

با این حال ، بر خلاف فهرست ها ، توپل ها درون پرانتز محصور شده اند.

تفاوتهای اصلی بین فهرست ها و تاپل ها عبارتند از: فهرست ها داخل براکت ها محصور می شوند ([]) و عناصر و اندازه آنها قابل تغییر است داخل حالی که نوارها داخل پرانتز محصور شده اند (()) و نمی توان آنها را به روز کرد. توپل ها را می توان به عنوان فهرست فقط خواندنی دانست . به عنوان مثال :

#!/usr/bin/python

tuple = ( 'abcd', 786 , 2.23, 'john', 70.2 )
tinytuple = (123, 'john')

print tuple        # Prints the complete tuple
print tuple[0]      # Prints first element of the tuple
print tuple[1:3]     # Prints elements of the tuple starting from 2nd till 3rd 
print tuple[2:]      # Prints elements of the tuple starting from 3rd element
print tinytuple * 2    # Prints the contents of the tuple twice
print tuple + tinytuple  # Prints concatenated tuples

 

خروجی زیر را می دهد :

('abcd', 786, 2.23, 'john', 70.2)
abcd
(۷۸۶, ۲.۲۳)
(۲.۲۳, 'john', 70.2)
(۱۲۳, 'john', 123, 'john')
('abcd', 786, 2.23, 'john', 70.2, 123, 'john')

 

کد زیر با tuple نامعتبر است ، زیرا ما سعی کردیم تاپل را به روز کنیم ، که مجاز نیست. مورد مشابه با فهرست ها امکان پذیر است:

#!/usr/bin/python

tuple = ( 'abcd', 786 , 2.23, 'john', 70.2 )
list = [ 'abcd', 786 , 2.23, 'john', 70.2 ]
tuple[2] = 1000  # Invalid syntax with tuple
list[2] = 1000   # Valid syntax with list

 

Dictionary داخل پایتون

Dictionary های پایتون نوعی نوع جدول هش است.

آنها مانند آرایه های انجمنی یا هش های یافت شده داخل پرل کار می کنند و از جفت های با ارزش اصلی تشکیل شده اند.

یک کلید فرهنگ لغت تقریباً می تواند از هر نوع پایتون باشد ، اما معمولاً عدد یا رشته هستند.

از طرف دیگر ، ارزشها می توانند هر شیء دلخواه پایتون باشند.

واژگان توسط پرانتزهای مجعد ({}) محصور شده و مقادیر را می توان با استفاده از بریس های مربع ([]] اختصاص داد و به آنها دسترسی پیدا کرد. به عنوان مثال :

#!/usr/bin/python

dict = {}
dict['one'] = "This is one"
dict[2]   = "This is two"

tinydict = {'name': 'john','code':6734, 'dept': 'sales'}


print dict['one']    # Prints value for 'one' key
print dict[2]      # Prints value for 2 key
print tinydict     # Prints complete dictionary
print tinydict.keys()  # Prints all the keys
print tinydict.values() # Prints all the values

خروجی زیر را می دهد :

This is one
This is two
{'dept': 'sales', 'code': 6734, 'name': 'john'}
['dept', 'code', 'name']
['sales', 6734, 'john']

 

تبدیل نوع داده داخل پایتون

بعضی اوقات ، ممکن است شما نیاز به انجام تبدیل بین انواع داخلی داشته باشید.

برای تبدیل بین انواع ، شما به سادگی از نام نوع به عنوان تابعی استفاده می کنید.

چندین عملکرد داخلی برای انجام تبدیل از یک نوع داده به دیگری وجود دارد.

این توابع یک شی جدید را نشان می دهند که مقدار تبدیل شده را نشان می دهد.

Sr.No.عملکرد و توضیحات
۱int(x [,base])

x را به عدد صحیح تبدیل می کند. اگر پایه رشته x باشد رشته x را مشخص می کند.

۲long(x [,base] )

x را به یک عدد صحیح بلند تبدیل می کند. اگر پایه رشته x باشد رشته x را مشخص می کند.

۳float(x)

x را به عدد نقطه شناور تبدیل می کند.

۴complex(real [,imag])

یک عدد پیچیده ایجاد می کند.

۵str(x)

جسم x را به یک نمایش رشته تبدیل می کند.

۶repr(x)

جسم x را به یک رشته بیان تبدیل می کند.

۷eval(str)

یک رشته را ارزیابی می کند و یک شی را برمی گرداند.

۸tuple(s)

s را به یک tuple تبدیل می کند.

۹list(s)

s را به یک فهرست تبدیل می کند.

۱۰set(s)

s را به یک مجموعه تبدیل می کند.

۱۱dict(d)

فرهنگ لغت ایجاد می کند. d باید دنباله ای از توپ (کلید ، مقدار) باشد.

۱۲frozenset(s)

s را به یک مجموعه یخ زده تبدیل می کند.

۱۳CHR(x)

عدد صحیح را به یک شخصیت تبدیل می کند.

۱۴unichr(x)

عدد صحیح را به یک شخصیت یونیکد تبدیل می کند.

۱۵ord(x)

یک کاراکتر واحد را به مقدار عدد صحیح آن تبدیل می کند.

۱۶hex(x)

عدد صحیح را به یک رشته شش ضلعی تبدیل می کند.

۱۷oct(x)

عدد صحیح را به یک رشته اکتال تبدیل می کند.

 

اتمام بخش متغیر ها

با نگاهی به سایت :

https://www.tutorialspoint.com/python/index.htm

ارسال نظر
تبليغات ايهنا تبليغات ايهنا

طراحی و اجرا مهدی نوروزی -کليه حقوق تعلق دارد به سایت خبرکاو