سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

استفاده از کتابخانه مجلس هم خالص‌سازی شد

کارمند بخش ورودی که از جمله افراد آورده شده پس از ریاست قاسمیان است و به زور ۲۰ سالش می‌شد با ریشهایی تازه سبزشده که شکل و شمایلی شبیه آن صفتی که خودشان می‌دهند "بچه حزب‌اللهی" به او می داد، اجازه نداد وارد شوم، بيان کرد یه خاطر نوع پوشش شما نمی توانم اجازه دهم وارد شوید.پوشش من همانی است که همیشه با آن به سر کار می‌روم، پیشتر و حتی در زمان خود ...

کارمند بخش ورودی که از جمله افراد آورده شده پس از ریاست قاسمیان است و به زور ۲۰ سالش می‌شد با ریشهایی تازه سبزشده که شکل و شمایلی شبیه آن صفتی که خودشان می‌دهند "بچه حزب‌اللهی" به او می داد، اجازه نداد وارد شوم، بيان کرد یه خاطر نوع پوشش شما نمی توانم اجازه دهم وارد شوید.

پوشش من همانی است که همیشه با آن به سر کار می‌روم، پیشتر و حتی در زمان خود جناب قاسمیان نیز بارها به همین کتابخانه رفته بودم و تاکید می کنم روسری هم داشتم، امروز هم. حالا چه شده که یکهو مانع می‌شوند! به من او میگوید اگر می‌خواهید صبر کنید رئیس حراست را صدا بزنم اگر پوشش شما را دید و از نظرش مشکلی نبود وارد شوید.

کار من پژوهشگر در این مملکت به جایی رسیده که به کتابخانه مجلس مملکتم نمی توانم وارد شوم، باید رئیس حراست که معلوم نیست چند کلاس سواد دارد و با کدام پارتی بر آن‌جا گمارده شده بیاید و تاییدم کند. من سه روز مرخصی گرفته بودم که به این کارم برسم... خاک بر سرِ من و خاک بر سر سرنوشتِ من

۵۷۵۷

خبرکاو