متن خبر

آموزش تعریف و مقداردهی آرایه ها در زبان برنامه نویسی go

آموزش تعریف و مقداردهی آرایه ها در زبان برنامه نویسی go

آرایه ها در go
شناسهٔ خبر: 121566 -
خبرکاو:

خبرکاو تقدیم میکند

در Go ، یک آرایه دنباله ای از عناصر با طول خاص است

در اینجا آرایه ای را ایجاد می کنیم که دقیقاً 5 int را نگه می دارد. نوع عناصر و طول هر دو بخشی از نوع آرایه هستند. به طور پیش فرض یک آرایه دارای ارزش صفر است ، که برای ints به معنای 0 است.

ما می توانیم با استفاده از آرایه [index] = syntax مقدار یک مقدار را در یک فهرست تنظیم کنیم و با آرایه [index] یک مقدار بدست آوریم.

 

 len طول یک آرایه را برمی گرداند.

از این syntax برای تعریف و تنظیم اولیه آرایه در یک خط استفاده می کنیم.

  b := [5]int{1, 2, 3, 4, 5}

انواع آرایه ها یک بعدی هستند ، اما می توانید انواع مختلفی را برای ساخت ساختار داده های چند بعدی ایجاد کنید.

توجه داشته باشید که آرایه ها هنگام چاپ با fmt.Println به شکل [v1 v2 v3 …] ظاهر می شوند.

 

کد در نهایت به شکل زیر درخواهد آمد :

package main

import "fmt"

func main() {

  var a [5]int
  fmt.Println("emp:", a)

  a[4] = 100
  fmt.Println("set:", a)
  fmt.Println("get:", a[4])

  fmt.Println("len:", len(a))

  b := [5]int{1, 2, 3, 4, 5}
  fmt.Println("dcl:", b)

  var twoD [2][3]int
  for i := 0; i < 2; i++ {
    for j := 0; j < 3; j++ {
      twoD[i][j] = i + j
    }
  }
  fmt.Println("2d: ", twoD)
}

پایان بخش آرایه ها

ارسال نظرtt

tt

tt


تبليغات ايهنا تبليغات ايهنا

طراحی و اجرا مهدی نوروزی -کليه حقوق تعلق دارد به سایت خبرکاو